Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Deklaracja dostępności

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitalewielkopolski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-30 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W systemie występują m. in. błędy:

  • nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst,
  • niektóre pliki graficzne posiadają niepełny lub błędny tekst alternatywny,
  • nie wszystkie pliki graficzne posiadają odpowiedni kontrast,
  • nie wszystkie materiały filmowe posiadają napisy dla osób niesłyszących,
  • brak skip linków,
  • część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono w dniu 2024-03-20 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marcin Kowalak adres poczty elektronicznej marcin.kowalak@szpitalewielkopolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 855 35 10.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna.

Szpitale Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Witosa 45

61-693 Poznań

 

Wejście do budynku od strony ul. Witosa posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Biuro Spółki zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku.

Budynek nie został wyposażony w windy.

Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjne.

Budynek nie został wyposażony w drzwi automatyczne.

W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych. Brak oznakowania w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz systemu naprowadzania dźwiękowego.

W pobliżu budynku znajduję się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście z parkingu do budynku po wysokich schodach, niewyposażonych w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do biura Spółki, zlokalizowanego na pierwszym piętrze, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację.

W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.