Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Grupowy zakup i dostawa oleju opałowego

9 kwietnia 2013

Zakup dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych, w okresie 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., o szacunkowej wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).