Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Komunikat spółki Szpitale Wielkopolski w związku z materiałem emitowanym w programie „Teleskop” na antenie TVP3 Poznań

19 października 2018

Komunikat w związku z materiałem autorstwa reportera Anny Molskiej wyemitowanym w wydaniu programu informacyjnego ,,Teleskop’’ w telewizji TVP3 Poznań w dniu 17 października 2018r. pt.: „10 milionów dla byłego pracownika służb PRL?”

Zarząd spółki ,,Szpitale Wielkopolski’’ sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej także: Spółka), w związku z materiałem autorstwa reportera Anny Molskiej wyemitowanym w wydaniu programu informacyjnego ,,Teleskop’’ w telewizji TVP3 Poznań w dniu 17 października 2018r. pt.: „10 milionów dla byłego pracownika służb PRL?” oświadcza, że materiał ten zawiera szereg nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. Spośród podanych informacji nieprawdziwe są również te, które miały zostać rzekomo oparte na dokumentach, do których dostęp miała autorka reportażu.

Zarząd Spółki oświadcza, że zakupu energii elektrycznej w 2016 roku dokonywało wspólnie kilkanaście podmiotów leczniczych (71 punktów poboru energii elektrycznej). Działając w imieniu tych podmiotów Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na okres dwóch lat określając szacunkową wartość ilości energii wg dotychczasowego jej zużycia przez te podmioty. Jedynym kryterium wyboru dostawcy energii była cena, co oznaczało, że najkorzystniejsza – a zatem wygrywająca – będzie oferta z najniższą ceną. W przetargu zostały złożone oferty przez 3 podmioty, a najniższą cenę zaproponowała spółka Elektrix sp. z o.o. (dalej: Elektrix). Wobec powyższego, obowiązkiem ogłaszającego przetarg był wybór oferty Elektrix, zaś obowiązkiem podmiotów leczniczych, było zawarcie umów z tą spółką. W świetle przedstawionych wyżej okoliczności wybór innego podmiotu aniżeli Elektrix albo niezawarcie przez podmioty lecznicze umów z tą firmą stanowiłoby naruszenie prawa, a tym samym narażałoby Spółkę/podmioty lecznicze na niebezpieczeństwo roszczeń ze strony Elektrix.

Uzupełniająco Zarząd Spółki wskazuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawa żaden podmiot dysponujący środkami publicznymi nie ma możliwości faktycznych/prawnych, aby ograniczyć bądź uniemożliwić udział w postępowaniu przetargowym spółce prawa handlowego tylko i wyłącznie z uwagi na ewentualną negatywną opinię na temat osoby/osób zasiadających w organach takiej spółki.

Nieprawdziwa jest zatem informacja zawarta w materiale wyemitowanym w TVP3 Poznań w dniu 17 października 2018 roku, że Spółka wydała jakiekolwiek środki na energię elektryczną w związku z umową zawartą ze spółką Elektrix. Spółka nigdy nie wydatkowała środków na energię w związku z jej zakupem od firmy Elektrix. Nieprawdziwe są więc informacje, że w ciągu dwóch lat zdążyła wydać 10 milionów złotych na zakup tejże energii. Nieprawdą jest, że 10 milionów trafiło do byłego pracownika służb PRL (osoba, o której mowa w materiale nie była stroną żadnej z umów). Zarząd Spółki stwierdza, że nieprawdziwe są nadto informacje, jakoby istniał dokument potwierdzający fakt wydatkowania przez Spółkę wskazanej powyżej kwoty. Zauważyć należy, że dokumenty, do których miała dostęp Pani reporter Anna Molska w sposób jednoznaczny pozwalały na rzetelne ustalenie tych faktów.

Świadome zatajenie faktów o przebiegu postępowania przetargowego oraz informacji, że to kilkanaście podmiotów leczniczych, a nie jeden podmiot – Spółka, wydatkowały kwotę ponad 10 milionów na energię elektryczną dostarczaną do 71 punktów poboru energii przez okres dwóch lat, w sposób znaczący miały wpływ na ocenę stanu faktycznego i z pewnością mogły wzbudzić u odbiorców tych informacji przekonanie o istnieniu jakichś nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez Spółkę. Powyższe wrażenie potęgowały liczne, użyte w materiale sformułowania takie jak: ,,związki spółki z firmą’’, ,,kładą się cieniem’’, ,,dokumenty do których udało nam się dotrzeć’’ a także sam tytuł reportażu: ,,10 milionów dla byłego pracownika służb PRL’’. Powyższa formuła przekazu jest niewątpliwie krzywdząca dla Spółki i godzi w jej dobre imię. Dlatego też Spółka obecnie rozważa podjęcie kroków prawnych mających na celu ochronę jej interesów w związku z emisją nieprawdziwych i nierzetelnych informacji wyemitowanych w programie w telewizji TVP3 w programie informacyjnym ,,Teleskop’’ w dniu 17 października 2018 roku.

Załączniki:

1. Załącznik 1