Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty rozbiórkowe

  1. 1. Dawny Zespół Poradni Specjalistycznych przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu usytuowany jest przy ul. Spornej 16 w Poznaniu.

W wyniku realizacji projektu pn. ,,Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem" (dla którego Spółka „Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o. pełniła funkcję Inwestora Zastępczego) poprawiona została dostępność i jakość kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniających najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja miała charakter priorytetowy dla regionu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim  określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego dla ponad 700 tysięcy dzieci w regionie.

Koncepcja nowego szpitala zakładała, że będzie on prowadził działalność, uwzględniającą zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych, przejętych z istniejącego SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Jednym z elementów przejętych przez Nowy Szpital Pediatryczny przy ul. A. Wrzoska 1 jest działalność Zespołu Poradni Specjalistycznych dotychczas  zlokalizowanych  przy  ul.  Spornej  16  w  Poznaniu.  Obiekt  ten z uwagi na znaczny stopień zużycia substancji materiałowej, brak możliwości wykorzystania do innych statutowych celów Samorządu Województwa powinien zostać wyburzony. Pozwoli to tym samym, w dalszej perspektywie, na podjęcie kolejnych działań umożliwiających Właścicielowi docelowe zagospodarowanie przestrzeni.

2. Dawny Hotel Pracowniczy usytuowany jest przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu.

Województwo Wielkopolskie na mocy umowy użyczenia nr DG/U/3/2021 przekazało w użyczenie spółce „Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. nieruchomość gruntową wraz z Dawnym Hotelem Pracowniczym, celem wypracowania koncepcji przyszłego zagospodarowania i przeznaczenia obiektu. Ze względu na bliską lokalizację istniejących trzech placówek ochrony zdrowia oraz dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na miejsca zamieszkania, zasadnym jest umiejscowienie na terenie rzeczonej działki obiektu pełniącego funkcje hotelowo-mieszkalnego dla pracowników szpitali.

Mając na uwadze zły stan obiektu, zagrażający zdrowiu i życiu, co zostało stwierdzone przez Inspektora wykonującego przegląd wymagany przepisami Prawa budowlanego, wysoki stopień zużycia materiałowego oraz brak realnych możliwości przystosowania istniejącego budynku do norm i wymagań aktualnych standardów oraz przepisów prawnych, celowym jest wyburzenie obiektu, a w dalszej kolejności zaprojektowanie i przygotowanie do wybudowania nowoczesnego kompleksu.

Spółka „Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. wypracowała przedprojektową koncepcję kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego, na bazie której powstaną projekty architektoniczne, konstrukcyjne, branżowe - sanitarne, elektryczne, teletechniczne, kosztorys inwestorski, oraz wykaz rzeczowo-terminowy wszystkich działań zmierzających do wyburzenia istniejącego obiektu, a następnie przygotowania inwestycji polegającej na wybudowaniu nowego kompleksu zabezpieczającego potrzeby mieszkaniowe personelu medycznego.