Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe – szacowanie wartości zamówienia – integracja LOK z HIS

19 lutego 2020

W związku z toczącym się przygotowaniem do przetargu na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie systemów wsparcia przetwarzania informacji w podmiotach leczniczych (aplikacje i systemy szpitalne i specjalistyczne)” Spółka Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. opublikowała na stronie http://www.szpitalewielkopolski.pl/zamowienia opis Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK).

LOK to rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie) zapewniające właściwe komunikowanie się pomiędzy Platformą Regionalną, a systemem dziedzinowym (HIS) jednostek medycznych celem realizacji celów i założeń Projektu.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przeanalizowanie dokumentacji i dokonanie wyceny kosztów związanych z opisem systemów dziedzinowych umożliwiających wytworzenie interfejsów do Platformy Regionalnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości przyszłego zamówienia.

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • Unieważnienia niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  • Wezwania oferentów do wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w ofercie.

Numer ogłoszenia:

ZO/01/02/2020

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2020

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia 28 lutego 2020 r. na adres bip@szpitalewielkopolski.pl z dopiskiem w tytule „LOK”
lub złożyć osobiście, dostarczyć przesyłką (decyduje data wpływu) w biurze spółki:

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lutycka 34/budynek A
60-415 Poznań