Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.

11 grudnia 2014

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.)

Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w planowanej maksymalnej ilości 43 173,94 MWh (było 42 279,526 MWh) dla 18 podmiotów – Zamawiających i 71 punktów poboru energii.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku zakończonego postępowania Zamawiający działając na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.) przyznał zamówienie:

ELEKTRIX Sp. z o.o.
ul. Bukietowa 5/U1
02-650 Warszawa